1. Všeobecné
  1. Platí výlučně tyto prodejní a dodací podmínky. Odchylné nebo změněné podmínky, zvláště podmínky kupujícího, platí pouze pokud budou námi písemně potvrzeny.
  2. Vztahy neupravené v této smlouvě se řídí Obchodním zákoníkem, je-li kupujícím právnická osoba či podnikatel, a Občanským zákoníkem, je-li kupujícím fyzická osoba.
  3. Váhy, barevné reprodukce, modely, barevné listy v ceníku, prospektech, výkresy a vzory jsou, pokud není projednáno nic jiného, směrodatné jen přibližně. Na naše podklady si vyhrazujeme vlastnické a autorské právo.
  4. Převzaté objednávky platí teprve tehdy, když jsou námi písemně potvrzeny. Veškeré ústní nebo telefonické dohody s naším obchodním zastoupením nebo zaměstnanci, stejně jako telefonické objednávky, jsou nezávazné a vyžadují naše písemné potvrzení nebo potvrzení faxem.
  5. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou závazné pro uzavření kupní smlouvy. Objednávky jsou ihned po jejich obdržení zpracovány pro výrobu.
  6. Pokud kupující z námi nezaviněného důvodu nedodrží zcela nebo částečně smlouvu, jsme oprávněni požadovat náhradu škody v prokázané výši. Individuálně vyrobené zboží vykazující odchylky, které jsme nezavinili, nebude vzato zpět.
 2. Kupní ceny
  1. V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na standardní obal, tedy ochranné rohy a folie a nejsou zahrnuty náklady na naložení a dopravu.
  2. Náklady na nestandardní balení dle přání kupujícího nejsou v ceně obsaženy a budou účtovány samostatně.
  3. Dohody o cenách jsou nezávazné 3 měsíce. Pokud je dodávka uskutečněna později než 3 měsíce po podpisu smlouvy, je přípustné cenové zvýšení s přihlédnutím k výrobním nákladům, pokud je založené na skutečnostech vzniklých po uzavření smlouvy. Úprava ceny se provádí rovněž při změně daňové sazby.
 3. Platební podmínky
  1. Kupující se zavazuje zaplatit cenu díla uvedenou v kupní smlouvě. Podkladem pro placení dodávky je faktura vystavená prodávajícím po dodávce zboží, splatná do 14 dnů od jejího obdržení kupujícím. Je-li kupující v prodlení se zaplacením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu denně 0,5 % z dlužné částky.
  2. Kupující se zavazuje zaplatit po uzavření kupní smlouvy buď zálohu ve výši 60% kupní ceny a to nejpozději do 14 dnů po uzavření kupní smlouvy nebo 100% platbu předem proti sjednanému skontu.
 4. Čas plnění
  1. Čas plnění je stanoven ve smlouvě. V tomto termínu se prodávající zavazuje dodat kupujícímu a kupující odebrat smluvní zboží.
  2. Čas plnění začíná běžet teprve ode dne zaplacení zálohy dle čl. 3.2. Směrodatným je v tomto den převodu příslušné částky na účet prodávajícího.
  3. V případě zpoždění dodávky má kupující právo stanovit dodatečnou lhůtu v délce 3 týdnů. Pokud prodávající tuto lhůtu nesplní, může kupující od smlouvy odstoupit. Prohlášení o odstoupení musí být učiněno neprodleně po uplynutí dodatečné lhůty.
  4. Dodací povinnost zaniká, pokud je kupující v prodlení s termínovou splátkou.
 5. Dodání zboží
  1. Dodávka je považována za splněnou okamžikem jejího převzetí kupujícím, nebo náhradním uskladněním po uplynutí 7 denní lhůty stanovené k převzetí ve výzvě k odběru. Při použití veřejné dopravy platí za plnení okamžik předání zboží veřejnému přepravci.
  2. Pokud kupující nepřevezme připravené zboží, je prodávající oprávněn zboží na účet a riziko kupujícího uskladnit a vyúčtovat mu jeho cenu včetně vzniklých nákladů.
  3. Při vlastním odvozu se kupující zavazuje zajistit odběr a přejímku zboží od prodávajícího ve výrobním závodě ve lhůtě stanovené ve výzvě k odběru.
  4. Pokud kupující použije k odběru dopravce, je tento povinen prokázat se plnou mocí.
  5. Při odvozu zajišťovaném prodávajícím je závazek splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce.
  6. Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice při podpisu kupní smlouvy. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být provedeny písemně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.
  7. Dodávku zboží je ve všech případech povinen prodávající avizovat kupujícímu nejméně 3 dny předem, způsobem uvedeným ve smlouvě.
  8. Nedílnou součástí dodávky jsou doklady nezbytné pro převzetí zboží, tedy dodací list.
  9. Při dodávkách na stavbu se vyžaduje zabezpečit přístup (příjezd) na staveniště, resp. místo určení. Vícenáklady při neprůjezdnosti jdou k tíži kupujícího. Pro vykládku zboží zabezpečí kupující, pokud není ve smlouvě jinak uvedeno, personál na vlastní náklady.
 6. Přechod rizik
  1. Nebezpečí škody na vzniklé zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky, a to:
   1. převzetím od dopravce, kterého zajistí prodávající
   2. předáním veřejnému dopravci
   3. při vlastním odběru převzetím ve výrobním závodě, resp. uplynutím lhůty k převzetí
  2. Kupující je povinen dodané zboží přezkoumat při přejímce co do množství a zjevných vad, zejména možných poškození při dopravě (rozbitá skla apod.). Podpisem dodacího listu potvrzuje kupující řádně dodané zboží.
 7. Jakost výrobku a záruky
  1. Prodávající zaručuje kupujícímu kvalitativní parametry předepsané pro otvorové výplně ČSN a EN uváděné v technické dokumentaci výrobce. Výrobky jsou odzkoušeny Státní zkušebnou a schváleny pro použití do staveb.
  2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží na dobu 2 a 5 let. Obecně platí, že na profily, těsnění a výplně je poskytnuta záruka 5 let. Dvouletá záruka je poskytnuta na vrchní kování, zámky, vložky, panty, hydraulické zavírače, elektropohony, zařízení pro elektronické řídící systémy, docházkové systémy, EPS, EZS, RWA apod. Po 1.1.2014 bude na kupujícímu poskytnuta záruční lhůta v délce stanovené dodavateli těchto dílů.
  3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.
  4. Záruka je poskytována pouze v případě odborného nakládání s dodaným zbožím. Směrodatným pro posouzení odbornosti je pokyn prodávajícího pro manipulaci, skladování, montáž, seřízení a údržbu dostupným na webových stránkách.
 8. Vady výrobků – reklamace
  1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které mají v okamžiku, kdy nebezpečí škody přechází na kupujícího.
  2. Kupující je povinen uplatnit svá práva vyplývající ze zjevných vad zboží v případě:
   1. vlastního odběru – při převzetí zboží od prodávajícího písemnou formou záznamu do dodacího listu nebo zápisu o převzetí
   2. dopravy zajišťované prodávajícím nebo veřejné dopravy – je povinen uplatnit písemně reklamaci do 3 dnů od převzetí dodávky. Nejsou-li zjevné vady uplatněny v těchto lhůtách, platí zboží za řádně dodané.
  3. Nároky vyplývající z ostatních vad, s výjimkou vad skrytých, je kupující povinen uplatnit u prodávající neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 1 měsíce, v každém případě před jejich zabudováním.
  4. Dodané vadné zboží je prodávající povinen na své náklady bezodkladně opravit. Neopravitelné zboží je prodávající povinen v přiměřené lhůtě vyměnit za náhradní. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodací lhůtě, nebo oznámí-li před uplynutím, že vady neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  5. Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu v plné výši vzniklé náklady.
  6. Prodávající neručí za vady vzniklé porušením zásad pro řádné skladování, manipulaci, montáž a údržbu stanovených na webových stránkách dodavatele (viz. bod 7.3).
 9. Výhrada vlastnického práva
  1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Při placení šekem (směnkou) platí výhrada vlastnického práva do připsání částek (finanční převod) na účet prodávajícího.
  2. Není přípustné dávat závadné nezaplacené zboží do zástavy nebo poskytovat jakékoliv záruky. V případě odstavení zboží třetí osobou musí být o této skutečnosti prodávající informován.
 10. Další ujednání
  1. Pro smluvní strany je závazný výlučně právní řád platný na území prodávajícího.
  2. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny přátelskou dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem. Obě strany se zavazují rozhodčí nález tohoto soudu neprodleně vykonat.
  3. Pokud by se stalo jedno nebo více ustanovení těchto „Prodejních a dodacích podmínek“ právně neúčinným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení ani smlouvy samotné.
  4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
  5. Lhůta k přijetí návrhu kupní smlouvy je 14 dnů od jeho převzetí kupujícím.
  6. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 2 paré, přičemž obě mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 paré vyhotovení smlouvy.

Start typing and press Enter to search